Guru Purnima

All you need to know about Guru Purnima

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु: गुरुर्देवो महेश्वर:। गुरु: साक्षात् परंब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नम:।। This means Guru is Brahma, Guru is Vishnu, Guru is Mahesh, Guru is supreme…